Zasady epidemiczne przeprowadzania egzaminów stacjonarnych w budynku Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia przy ulicy Parkowej 2


INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Podstawowe zasady epidemiczne dla Studentów
1. Do egzaminu może przystąpić jedynie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nim uczestniczyć studenci którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolacje w warunkach domowych.
2. Na egzamin należy stawić się około 30 minut wcześniej. Nie ma możliwości wpuszczenia studentów na egzamin po jego rozpoczęciu.
3. Studenci oczekują na egzamin przed budynkiem z zachowaniem dystansu społecznego.
4. W budynku obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa.
5. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce.
6. W budynku dla studentów dostępne są tylko wiatrołap, hol główny, sale egzaminacyjne oraz toalety znajdujące się za holem głównym.
7. Przed wejściem do Sali egzaminacyjnej należy zdezynfekować ręce.
8. Obowiązuje strój: długi rękaw oraz długie spodnie, długa spódnica lub sukienka (ciało nie powinno mieć styczności z blatem biurka oraz krzesłem).
9. Wszystkie rzeczy osobiste należy umieścić w szafce.
10. Do sali nie można zabrać żadnych rzeczy osobistych.
11. Bezwzględnie, zarówno przed budynkiem, jak również wewnątrz należy zachować dystans społeczny.
12. W przypadku złego samopoczucia podczas egzaminu należy to natychmiast zgłosić pracownikowi CITK lub Egzaminatorowi.
13. Przy egzaminie, który odbywa się w dwóch turach wejście o budynku CITK przy ulicy Parkowej odbywa się tylnym wejściem.

Przed rozpoczęciem pisania testu/egzaminu organizowanego stacjonarnie, każdy student jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia.

Basic safety rules on stationary test (CITK)

Basic safety rules
1. Only a healthy person may take the exam, without any symptoms suggesting an infectious disease. Students who are sick or staying at home with a person undergoing quarantine or isolation at home cannot participate in it.
2. You should be there about 30 minutes before the exam. Students cannot be admitted to the exam once it has started.
3. Students await the exam in front of the building; social distance should be kept.
4. You have to cover your mouth and nose in the building.
5. You should disinfect your hands immediately after entering the building.
6. Only the vestibule, main hall, examination rooms and toilets behind the main hall are available for the students.
7. You should disinfect your hands, before entering the examination room.
8. Dress code required: long sleeves and long pants, long skirt or dress (the body should not come into contact with the desk top and the chair).
9. All personal belongings must be placed in the locker.
10. You cannot take any personal belongings into the room.
11. Social distance must be kept inside and in front of the building.
12. If you feel unwell during the exam, you should immediately report it to the CITK employee or the Examiner.
13. During the exam, which takes place in two rounds, the entrance to the CITK building at 2 Parkowa Street is through the back entrance.

Moreover, before the test/examination organized at CITK student is obliged to complete the statement regarding his/her current health condition.


Regulamin Egzaminów Testowych
na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Regulamin Egzaminów Testowych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie nr 159/21 Rektora UMP im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2021 roku.

I. PRZEPISY OGÓLNE
§ 1
Regulamin Egzaminów Testowych, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji i przebiegu egzaminów testowych, przeprowadzanych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zwanym dalej „UMP”.
§ 2
Regulamin ma zastosowanie do wszystkich form kształcenia i kierunków studiów prowadzonych w UMP.
§ 3
Ogólne zasady prowadzenia egzaminów i zaliczeń określa Regulamin Studiów.
§ 4
1. Egzamin testowy może być prowadzony z wykorzystaniem formy:

a. elektronicznej, za pośrednictwem platformy OpenOLAT, z wykorzystaniem zasobów Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia (CITK); szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów testowych w formie elektronicznej określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
b. papierowej, metodą tradycyjną, z wykorzystaniem zasobów indywidualnych jednostki.

2. Formę, czas trwania i zasady oceniania ustala Egzaminator zgodnie z Regulaminem Studiów.
3. Zakres każdego egzaminu powinien zostać opracowany w spójności z brzmieniem efektów uczenia się (EU), przewidzianych do weryfikacji dla tej formy oceny (zgodnie z treścią sylabusa).
4. Koordynator egzaminu jest zobowiązany zweryfikować spójność pomiędzy treścią pytań testowych a EU i udokumentować ją przez:

a. przypisanie każdemu z pytań właściwego EU lub
b. opracowanie matrycy egzaminu przy wsparciu metodycznym Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia.

II. PRZYGOTOWANIE EGZAMINU
§ 5
1. Termin egzaminu ustala Egzaminator w porozumieniu z właściwą Radą Roku i podaje do wiadomości studentów nie później niż:

a. 1 miesiąc przed uzgodnioną datą egzaminu, w przypadku tzw. „pierwszych terminów”,
b. 2 tygodnie, w przypadku terminów poprawkowych.

2. Zapisy na tzw. „pierwsze terminy” egzaminów rozpoczynają się nie później niż 1 miesiąc przed planowanym egzaminem i kończą 14 dni kalendarzowych przed terminem egzaminu. CITK odpowiada za zamieszczenie terminarza zapisów w kalendarzu SOLAT.
3. Zapisy na terminy poprawkowe rozpoczynają się i kończą nie później niż odpowiednio 14 i 7 dni kalendarzowych przed planowanym egzaminem.
4. Każdy student ma prawo zapisać się na jeden z podanych „pierwszych terminów”,
5. Zapisanie się na egzamin poprawkowy w ramach tzw. „pierwszych terminów”, jest możliwe:

a. w przypadku otrzymania decyzji o ocenie negatywnej uzyskanej we wcześniejszym podejściu,
b. wyłącznie za zgodą Egzaminatora,
c. pod warunkiem istnienia wolnych miejsc,
d. nie wcześniej niż 2 tygodnie po rozpoczęciu zapisów, o których mowa w ust. 2,
e. nie później niż 7 dni kalendarzowych przed terminem egzaminu, przy czym przesłanki wymienione w pkt. a – e winny być spełnione łącznie.

6. W uzasadnionych przypadkach, zastrzega się prawo skrócenia terminów opisanych w ust. 2-3 i 5, po uzyskaniu zgody właściwego Dziekana, a informacja ta przekazywana jest bezzwłocznie studentom.
7. Dopuszcza się sytuację, w której jeden tzw. „pierwszy termin” egzaminu z danego przedmiotu odbywa się przed zakończeniem przez wszystkie grupy studenckie zajęć realizowanych w ramach tego przedmiotu. Przeprowadzenie egzaminu w tym czasie jest możliwe wyłącznie pod warunkiem udzielenia pisemnej zgody na powyższe przez wszystkich Starostów Grup wchodzących w skład Rady Roku.
8. Zmiana zadeklarowanego wcześniej przez studenta terminu egzaminu jest możliwa wyłącznie w czasie trwania zapisów.
§ 6
1. Koordynator zajęć lub koordynator egzaminu określa szczegółowe parametry egzaminu. Przedstawia je do akceptacji właściwemu Dziekanowi na minimum 3 tygodnie przed planowanym egzaminem. Koordynator określa: liczbę pytań, proporcję rodzajów pytań i czas przewidziany na odpowiedzi na poszczególne rodzaje pytań (załącznik nr 1a).
2. Próg zaliczenia egzaminu z danego przedmiotu w każdym z ustalonych terminów nie powinien być niższy niż 60% i nie wyższy niż 75%.
§ 7
Pytania zawarte w testach opracowywane są na podstawie materiałów źródłowych podanych do wiadomości studentów na początku roku akademickiego w przewodniku dydaktycznym.
III. PRZEBIEG EGZAMINU
§ 8
1. Egzamin przeprowadza się w trybie stacjonarnym na sali zapewniającej prawidłowe warunki dla indywidualnej pracy studenta.
2. W wyjątkowych sytuacjach Rektor może dopuścić przeprowadzenie egzaminu w formie zdalnej; szczegółowe zasady prowadzenia egzaminów w formie zdalnej określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
§ 9
Całkowity czas trwania egzaminu ustala egzaminator, przy czym czas przeznaczony na odpowiedź na jedno pytanie powinien być adekwatny do stopnia trudności, złożoności a także obszerności i trudności technicznej pytania. Jednocześnie zaleca się aby czas odpowiedzi nie był krótszy niż 45 sekund na jedno pytanie.
§ 10
Student może korzystać w trakcie egzaminu ze środków higieny osobistej oraz wody.
IV. EWALUACJA EGZAMINU
§ 11
1. Wyniki egzaminów testowych są przekazywane drogą elektroniczną do koordynatorów lub osób przez nich wyznaczonych. Wyniki udostępniane są studentom wyłącznie za pośrednictwem systemu WISUS.
2. Wyniki egzaminu powinny być udostępnione studentom nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty egzaminu.
3. W przypadku egzaminów w formie elektronicznej, wstępny wynik egzaminu jest widoczny na monitorze po ukończeniu całego egzaminu.
4. W przypadku egzaminów składających się z kilku etapów, wynik podawany jest po ukończeniu wszystkich etapów.
5. Zobowiązuje się osoby przygotowujące pytania do przeprowadzenia szczegółowej analizy struktury pytań egzaminacyjnych we współpracy z CITK.
6. Każdy egzamin powinien podlegać ewaluacji. Dla egzaminów, których zdawalność jest niższa niż 40% ewaluacja egzaminu jest obligatoryjna.
§ 12
1. Student uprawniony jest do zgłoszenia w formie pisemnej (poprzez formularz zgłoszeniowy SOLAT) zastrzeżeń do pytań egzaminacyjnych do godziny 24:00 w dniu zakończenia danego egzaminu.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 rozpatruje Egzaminator, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych.
3. Każdy student ma możliwość zapoznania się z uzasadnieniem decyzji opisanej w ust. 2 bezpośrednio u Egzaminatora w ciągu 5 dni od daty udostępnienia wyników.
4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, punktacja może ulec zmianie z uwzględnieniem poniższych zasad:

a. pytanie anulowane – każdy ze zdających otrzymuje 0 pkt za anulowane pytanie, całkowita liczba pytań ulega zmniejszeniu o liczbę pytań anulowanych, z zastrzeżeniem, że próg procentowy egzaminu pozostaje bez zmian;
b. uznana dodatkowa prawidłowa odpowiedź – studenci, którzy udzielili odpowiedzi poprawnej, jednak nie oznaczonej pierwotnie w kluczu, otrzymują dodatkowy punkt.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia, punktacja uzyskana przez wszystkich studentów zostaje ponownie przeliczona w ciągu 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia zgłoszenia oraz podana do wiadomości studentów z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 11 ust. 2.
V. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Egzaminator.
2. Student ma prawo odwołania się od decyzji, o których mowa w ust.1 do właściwego Dziekana, za pośrednictwem Egzaminatora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Procedury egzaminowania elektronicznego na platformie OpenOLAT
na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Procedury egzaminowania elektronicznego na platformie OpenOLAT - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 159/21 Rektora UMP im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2021 roku.

Procedura CITK 1 - Zasady korzystania z platformy OpenOLAT
1. Platforma OpenOLAT (zwana dalej: „Platformą”) jest narzędziem przeznaczonym do wspomagania procesu kształcenia, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (zwany dalej: „UMP”).
2. Z Platformy mogą korzystać pracownicy, studenci oraz słuchacze studiów podyplomowych UMP za pośrednictwem systemu WISUS. Decyzję w zakresie udostępnienia Platformy dla innych osób podejmuje Prorektor ds. Dydaktyki.
3. W celu korzystania z Platformy, kierownik jednostki pisemnie zgłasza pracowników (imię + nazwisko + numer pracownika), którym zakładane jest konto.
4. Bieżącą administrację Platformy oraz wsparcie techniczne użytkowników powierza się Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia (zwany dalej: „CITK”) oraz Działowi Informatyki UMP, w zakresie posiadanych przez nich uprawnień i kompetencji.
5. Warunkiem korzystania z Platformy jest ukończenie dedykowanego szkolenia prowadzonego przez CITK.
6. Korzystanie z Platformy wymaga od użytkownika dostępu do sieci internetowej, komputera z zainstalowaną przeglądarka komputerową (Firefox w wersji 53 lub nowszej, Google Chrome w wersji 5 8 lub nowszej, Apple Safari w wersji 10 lub nowszej) oraz ewentualnym dodatkowym oprogramowaniem, koniecznym do obsługi kursów (w szczególności Java). Wymagana jest także włączona akceptacja plików cookies.
7. Platforma dostępna jest w trybie ciągłym, z zastrzeżeniem prawa do tymczasowych wyłączeń spowodowanych awarią, konserwacją, aktualizacją lub wymaganiami technicznymi.
8. Dostęp do Platformy realizowany jest poprzez sieć Internet lub wewnętrzną sieć Uczelni.
9. Użytkownik Platformy będący nauczycielem akademickim, może tworzyć zasoby edukacyjne, wykorzystywać je w procesie kształcenia oraz udostępniać je innym użytkownikom. Zasoby te mogą być wykorzystane również przez innych użytkowników i/lub im udostępnione wyłącznie przez Autora lub przez pracownika CITK po uzyskaniu pisemnej zgody Autora.
10. Użytkownik platformy będący studentem lub słuchaczem studiów podyplomowych może korzystać z udostępnionych mu zasobów edukacyjnych, jednak nie może swoimi działaniami umożliwiać lub ułatwiać dostępu do nich osobom nieupoważnionym.
11. Użytkownicy mogą wykorzystywać Platformę również jako narzędzie usprawniające komunikację na linii nauczyciel-student/słuchacz w procesie kształcenia.
12. Użytkownicy Platformy są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania przepisów regulujących zasady działania Platformy, ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa i prywatności.
13. Zabrania się wykorzystywania Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, naruszający prawo, dobre imię UMP lub godność jej użytkowników.
14. CITK może zmienić hasło dostępu do Platformy dla indywidualnego użytkownika wyłącznie na jego pisemną prośbę, po jego osobistym uwiarygodnieniu.
Procedura CITK 2 - Zasady dokonywania zapisów na zaliczenia i egzaminy testowe prowadzone z wykorzystaniem platformy OpenOLAT
1. Zapisy na egzaminy przeprowadzane z wykorzystaniem platformy OpenOLAT (zwanej dalej: „platformą”) odbywają się za pośrednictwem Platformy po ogłoszeniu harmonogramu egzaminów.
2. Listę osób uprawnionych do dokonania zapisu (imię + nazwisko + numer indeksu), Jednostka prowadząca egzamin dostarcza do Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia (zwane dalej: „CITK”) najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem zapisów.
3. Zapisy na tzw. „pierwsze terminy” egzaminu rozpoczynają się nie później niż 1 miesiąc przed planowanym egzaminem i kończą 14 dni kalendarzowych przed terminem egzaminu. Zapisy na terminy poprawkowe rozpoczynają się i kończą nie później niż odpowiednio 14 i 7 dni kalendarzowych przed planowanym egzaminem.
4. W przypadku gdy, jednostka egzaminująca dopuszcza zapisy na terminy poprawkowe w ramach tzw. „pierwszych terminów”, zostają one uruchomione nie wcześniej niż 14 dni po uruchomieniu zapisów na tzw. ‘pierwsze terminy’ i tylko w przypadku, gdy zostają dostępne miejsca. Liczba dostępnych miejsc jest zgodna z liczbą wolnych miejsc na sali. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Możliwość dokonania zapisu kończy się 7 dni przed terminem egzaminu.
5. W uzasadnionych przypadkach, zastrzega się prawo skrócenia powyższych terminów po uzyskaniu zgody właściwego Dziekana.
6. Możliwość dokonania zapisu na termin poprawkowy przysługuje wyłącznie studentom, którzy uzyskali ocenę negatywną, jako wynik zdawanego wcześniej pierwszego terminu egzaminu z danego przedmiotu.
7. Na każdy termin dostępna jest określona (widoczna dla studenta) liczba miejsc. Po jej wyczerpaniu otwierana jest lista oczekujących. W przypadku rezygnacji zapisanej osoby z udziału w egzaminie, jej miejsce automatycznie zajmuje pierwsza w kolejności osoba z listy oczekujących.
8. Na Platformie umieszczone są daty aktywnych terminów egzaminów. Po dokonaniu zapisu na określony termin, pozostałe terminy stają się nieaktywne.
9. Zmiana deklaracji przystąpienia do określonego terminu egzaminu jest możliwa tylko w czasie trwania zapisów.
10. Po zakończeniu zapisów na dany termin egzaminu, osoby z listy oczekujących mają możliwość wyboru innego terminu.
11. W czasie 3 dni od zakończenia zapisów na dany termin, Egzaminator zobligowany jest do zweryfikowania przesłanej przez pracownika CITK listy osób, które zapisały się na egzamin.
12. Numery indeksów osób zapisanych i dopuszczonych do egzaminu są publikowane na Platformie po ich weryfikacji przez Egzaminatora, co najmniej 2 dni przed terminem egzaminu.
13. Jednostka organizacyjna zastrzega sobie możliwość odwołania egzaminu w przypadku, gdy na określony termin zapisze się mniej niż:

a. 10% studentów lub
b. 10 osób

uprawionych do danego terminu. Wyjątek stanowią sytuacje, w których łączna liczba osób, które nie zaliczyły egzaminu z przedmiotu, jest mniejsza niż w/w lub gdy w pozostałych terminach nie ma dostępnych miejsc.
Procedura CITK 3 – Zasady przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia testowego z wykorzystaniem platformy OpenOLAT
1. Jeśli nie zostało zastrzeżone inaczej, opisane poniżej zasady przeprowadzenia egzaminu testowego należy stosować również w przebiegu zaliczeń testowych.
2. Przeprowadzenie egzaminu na platformie OpenOLAT (zwanej dalej: „Platformą”) poprzedzone jest dokonaniem rezerwacji sali oraz przeprowadzeniem procedury zapisów, regulowanej odrębnymi procedurami.
3. W przypadku przeprowadzania egzaminu z wykorzystaniem Platformy poza salami udostępnionymi przez Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia (zwanym dalej: „CITK”), niezbędnym jest zapewnienie warunków właściwych dla indywidualnej pracy studenta i gwarantujących prawidłowy przebiegu egzaminu.
4. Egzaminator zobowiązany jest przygotować test, określić jego parametry wg załącznika nr 1a do niniejszej procedury, sprawdzić pod względem merytorycznym i umieścić na Platformie zawierającej bazę pytań najpóźniej na 4 dni robocze przed terminem egzaminu. CITK nie gwarantuje pełnego wsparcia w przypadku zmian wprowadzonych w terminie późniejszym oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich konsekwencje.
5. Po umieszczeniu testu na Platformie, Egzaminator zobligowany jest do poinformowania o tym fakcie koordynatora egzaminu z ramienia CITK.
6. Student ma obowiązek stawienia się na egzamin co najmniej 20 minut przed jego rozpoczęciem.
7. Wejście do sali egzaminacyjnej możliwe jest jedynie po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość studenta. Na salę egzaminacyjną, poza dowodem tożsamości, student może wnieść jedynie wodę i środki higieny osobistej.
8. Po wejściu na salę studenci zajmują określone miejsca, wskazane przez elektroniczny system, osoby pilnujące i/lub pracowników CITK. Nie ma możliwości zmiany miejsca w trakcie trwania egzaminu, za wyjątkiem sytuacji szczególnych (np. odblask słoneczny na monitorze, awaria komputera), w których decyzję o zmianie stanowiska podejmuje osoba prowadząca egzamin. Stwierdzenie samowolnej zmiany miejsca podlega postępowaniu dyscyplinarnemu.
9. W trakcie trwania egzaminu, na stanowisku komputerowym, każdy student musi mieć położony w widocznym miejscu dokument tożsamości, umożliwiający jego identyfikację.
10. Egzaminator zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej liczby osób, które będą czuwały nad prawidłowym przebiegiem egzaminu. Na każde 30 osób zdających przypada 1 osoba pilnująca, z zastrzeżeniem, że w przypadku małej sali wystarczy 1 osoba.
11. Osoba pilnująca zobowiązana jest do sprawowania nadzoru nad powierzoną jej grupą studentów (zgodnie z zajmowanym miejscem). Zachowanie osoby pilnującej nie może w żaden sposób zakłócać pracy studenta.
12. Student przed przystąpieniem do egzaminów w sali komputerowej musi zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować. Brak akceptacji regulaminu jest jednoznaczny z brakiem dostępu do egzaminu.
13. Przed każdym egzaminem studentom podaje się instrukcję logowania do systemu, parametry techniczne testu oraz procedurę ewakuacji z sali.
14. Studentowi, który rozpoczął egzamin, ale w trakcie jego trwania zgłosił niedyspozycję zdrowotną prowadzącemu, umożliwia się opuszczenie sali wraz z osobą towarzyszą, bez przerwania egzaminu. Jeśli student jest w stanie kontynuować egzamin po powrocie do sali, dysponuje tylko pozostałym czasem egzaminu. Czas egzaminu nie zostaje wydłużony.
15. Po zakończeniu testu Egzaminator otrzymuje wyniki testu w formie elektronicznej oraz podpisuje protokół CITK z przebiegu egzaminu.
16. Archiwizacja szczegółowych wyników egzaminu, przesłanych przez CITK podlega jednostce prowadzącej egzamin.
17. Przeliczenie punktów, o których mowa w §12 ust. 4 Regulaminu Egzaminów Testowych, następuje z zachowaniem stałego progu % zaliczenia, wyłącznie po otrzymaniu pisemnej decyzji od Egzaminatora o uznaniu zastrzeżenia i jest szczegółowo opisane w Regulaminie Technicznym CITK. Przesłanie wyników po korekcie nastąpi najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od otrzymania decyzji.
18. W przypadku stwierdzenia zakłóceń w przeprowadzeniu egzaminu, bądź innych nieprawidłowości, pracownik CITK sporządza notatkę służbową i przekazuje ją Egzaminatorowi lub właściwemu Dziekanowi.
19. Sale egzaminacyjne są monitorowane i przebieg egzaminu może być rejestrowany.
20. W sprawach nieuregulowanych procedurą CITK 3 – decyzje podejmuje Egzaminator.
Procedura CITK 4 – Zasady rezerwacji sali komputerowej do przeprowadzenia egzaminu testowego z wykorzystaniem platformy OpenOLAT
1. Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia (zwane dalej: „CITK”) udostępnia dla celów przeprowadzenia egzaminu testowego z wykorzystaniem platformy OpenOLAT dwie sale:

a. Dużą, wyposażoną w 114 stanowisk (maksymalnie 108 miejsc egzaminacyjnych oraz 6 stanowisk awaryjnych) oraz
b. Małą, wyposażoną w 35 stanowisk (maksymalnie 32 miejsca egzaminacyjne oraz 3 stanowiska awaryjne).

2. Liczba stanowisk w poszczególnych salach może ulec zmianie. Aktualna informacja o liczbie miejsc egzaminacyjnych jest dostępna na stronie internetowej CITK.
3. W przypadku, gdy zmiana liczby miejsc wiąże się z uniemożliwieniem udziału w egzaminie wszystkim osobom wcześniej zapisanym, studenci, którzy dokonali zapisu jako ostatni są zobowiązani dokonać zmiany terminu. Studenci Ci zostają niezwłocznie poinformowani przez CITK o zaistniałej sytuacji oraz posiadają prawo pierwszeństwa wyboru kolejnego terminu.
4. Rezerwacji sali na egzamin dokonuje Egzaminator poprzez dostarczenie karty rezerwacji, której wzór jest do pobrania na stronie citk2.ump.edu.pl, osobiście lub drogą mailową, na adres: rezerwacjecitk@ump.edu.pl, najpóźniej na 7 dni robocze przed planowanym egzaminem. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Kierownika CITK, termin ten może ulec skróceniu.
5. Rezerwację uważa się za ważną po potwierdzeniu jej dokonania przez CITK.
6. Stan rezerwacji sal jest dostępny w Kalendarzu Rezerwacji dostępnym na stronie internetowej CITK.
7. CITK zastrzega sobie możliwość łączenia egzaminów/testów w przypadku małej liczby osób uczestniczących, po uprzednim poinformowaniu Egzaminatora pod warunkiem zachowania terminów, o których mowa w § 6 ust. 1-3 i 6 Regulaminu Egzaminów Testowych.

Procedura przeprowadzania egzaminów online na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

Procedura przeprowadzania egzaminów online na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu - Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 159/21 Rektora UMP im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2021 roku.

§ 1
1. Procedura określa zasady przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych, w tym środków komunikacji na odległość (egzaminy online), w szczególności:

a. rodzaje egzaminów online,
b. zasady ogłaszania terminów,
c. sposoby przeprowadzania poszczególnych rodzajów egzaminów,
d. zasady i techniczne wymagania przeprowadzania egzaminów,
e. postępowanie w przypadku wystąpienia problemów technicznych.

2. Procedurę stosuje się do wszystkich egzaminów prowadzonych w formie online na platformie OLAT.
§ 2
1. Rozpoczęcie egzaminu może nastąpić nie wcześniej, niż o godzinie 7:30, a planowe zakończenie nie później, niż o godzinie 20:00.
2. Egzaminy dla studentów studiujących w trybie stacjonarnym przeprowadza się w dni powszednie. Inny termin egzaminu wymaga akceptacji obu stron (egzaminatora i studentów).
3. Możliwe jest prowadzenie egzaminów w soboty wskazane w harmonogramie CITK. Nie przeprowadza się egzaminów testowych na platformie OLAT w niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy.
§ 3
1. Wyróżnia się następujące kategorie egzaminów:

a. egzamin testowy,
b. egzamin open-book (analiza przypadku, z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych przez studenta),
c. egzamin ustny,
d. egzamin hybrydowy (łączący dwa lub trzy kategorie egzaminów).

2. Do przeprowadzenia poszczególnych egzaminów należy wykorzystać następujące środki techniczne:

a. platformę sOLAT – w celu przeprowadzenia egzaminu testowego lub open-book,
b. MS Teams – quizlet – w celu przeprowadzenia egzaminu testowego; ze względu na ograniczone możliwości kontroli problemów technicznych (zewnętrzny serwer), w wyjątkowych sytuacjach, tylko za zgodą właściwego Dziekana,
c. system telekonferencji MS TEAMS – w celu przeprowadzenia egzaminu ustnego,
d. dopuszcza się połączenie wykorzystania wyżej wymienionych systemów, w przypadku egzaminów hybrydowych,

3. Egzamin może zostać przeprowadzony tylko i wyłącznie z wykorzystaniem indywidualnie przypisanego adresu poczty uniwersyteckiej.
4. Podczas egzaminów należy wykorzystywać komputery lub laptopy, które zapewniają poprawne wyświetlanie wszystkich treści zawartych w egzaminie oraz gwarantują poprawne zapisanie wyników.
5. Koordynator zajęć lub koordynator egzaminu określa szczegółowe parametry egzaminu. Przedstawia je do akceptacji właściwemu Dziekanowi na minimum 3 tygodnie przed planowanym egzaminem. Koordynator określa: liczbę pytań, proporcję rodzajów pytań i czas przewidziany na odpowiedzi na poszczególne rodzaje pytań (załącznik nr 1a).
6. Zaakceptowaną formę i parametry egzaminu Dziekan przekazuje pracownikom CITK, którzy, dla egzaminowanych studentów, zamieszczają informację o strukturze egzaminu na platformie sOLAT. Zaakceptowana forma danego egzaminu jest obowiązująca na dany rok akademicki dla studentów całego roku.
7. Ustalone warunki egzaminu koordynator zajęć umieszcza w sylabusie.
8. Termin egzaminu ustala Koordynator w porozumieniu ze studentami oraz pracownikiem CITK. Rezerwacji terminu egzaminu może dokonać jedynie pracownik UMP.
9. Zapisy na egzamin udostępnione są na platformie sOLAT zgodnie z regulaminem zapisów.
§ 4 - EGZAMIN TESTOWY
1. Czas trwania testu jest iloczynem czasu przeznaczonego na odpowiedź na jedno pytanie oraz liczby pytań.
2. Czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi na pytanie z jedną prawidłową odpowiedzią powinien być dostosowany do długości treści zadania i nie może być krótszy niż 45 sekund.
3. Jeśli treść pytania z jedną prawidłową odpowiedzią wymaga złożonej analizy, czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi powinien być adekwatnie wydłużony.
4. W przypadku pytań innego typu, czas określany jest indywidualnie dla każdego pytania w zależności od jego konstrukcji i nie może być krótszy niż 70 sekund.
5. Zaleca się, aby udział pytań z jedną prawidłową odpowiedzią w egzaminie nie przekraczał 80%.
6. Do pytań nie można wracać – możliwe jest tylko jednokrotne udzielenie odpowiedzi.
7. Bezwzględnie zabrania się wykonywania i udostępniania innym osobom kopii treści wyświetlanych pytań/zadań zgodnie z ochroną praw autorskich. Wykonywanie kopii ekranu jest możliwe tylko na prośbę osoby obserwującej egzamin oraz w sytuacji opisanej w paragrafie 4 pkt.13.
8. Czas udzielania odpowiedzi na pytanie nie może być dłuższy niż 200% czasu przeznaczonego na udzielenie odpowiedzi na określone pytania (np. czas odpowiedzi 60s – maksymalny czas 120 sekund). Dopuszcza się korygowanie punktacji (odejmowanie punktów) po sprawdzeniu logowania i określeniu czasu odpowiedzi na pytania. Decyzję o dokonaniu takiej korekty podejmuje koordynator zajęć.
9. W przypadku przekroczenia czasu udzielenia odpowiedzi na więcej niż 15% pytań egzaminacyjnych egzaminator, za zgodą Dziekana, może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego egzaminu ustnego, w celu potwierdzenia rzeczywistej wiedzy studenta.
10. Rozpoczęcie testu przez studenta powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 5 min od udostępnienia egzaminu. Rozpoczęcie testu po czasie dłuższym niż 10 min od chwili dostępu będzie traktowane jako spóźnienie się na test i skutkuje unieważnieniem wyników testu dla danego studenta.
11. Student podczas egzaminu testowego pozostaje zalogowany na platformie MS Teams i musi pozostać w zasięgu kamery podczas całego czasu trwania egzaminu. Zabezpieczenie osób do obserwacji studentów należy do koordynatora zajęć/egzaminu.
12. Kategorycznie zabrania się wykonywania kopii wyświetlanych pytań i treści oraz rozpowszechniania ich bez zgody Autora. Wyjątek stanowią sytuacje określone w pkt. 14.
13. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w przebiegu egzaminu testowego lub ustnego egzaminator zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Dziekana.
14. O problemach z łącznością, uniemożliwiających lub utrudniających złożenie egzaminu, student niezwłocznie informuje osobę egzaminującą poprzez wskazanie, kogo problem dotyczy albo – jeśli komunikat głosowy będzie niemożliwy – udokumentowanie problemu (np. poprzez utrwalenie komunikatu, który pojawił się na ekranie komputera/zrzut ekranu) i przesłanie informacji osobie egzaminującej drogą elektroniczną. Sprawy sporne rozstrzyga Dziekan. Uznaje się zgłoszenia zawierające zrzuty ekranu lub fotografie, na których widać cały monitor.
15. W przypadku wystąpienia problemów technicznych należy zastosować przyjęte regulacje rozpatrywania błędów technicznych określone w § 5.
§ 5 - Zgłaszanie i rozpatrywanie problemów technicznych podczas egzaminów online.
1. Zgłoszenie problemów technicznych w trakcie trwania egzaminu przekazuje się koordynatorowi obserwującemu egzamin na Teams.
2. Zgłoszenia nieprawidłowości dokonuje się tylko ze skrzynki studenckiej z załączonym zrzutem ekranu zdającego studenta, poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: elearning@ump.edu.pl do końca dnia, w którym odbył się egzamin.
3. Po utracie połączenia internetowego student ma możliwość kontynuowania egzaminu po ponownym uruchomieniu platformy. Zastrzega się, że egzamin będzie uznany za ważny, jeśli łączny czas utraty połączenia nie przekroczy 10% czasu przewidzianego na rozwiązanie egzaminu.
4. W przypadku braku możliwości ponownego połączenia się obowiązują następujące zasady:

a. W przypadku problemów technicznych podczas egzaminów zawierających 60 lub więcej pytań, np. utraty dostępu do Internetu, zawieszenia systemu podczas wyświetlania pytań testowych:

i. Wyświetlenie mniej niż 10% pytań z testu – oznacza utratę terminu bez oceny niedostatecznej. Studentowi przysługuje nowy termin egzaminu.

ii. Wyświetlenie więcej niż 10% i mniej niż próg zaliczenia wymagany podczas egzaminu: uznaje się za podejście do testu i w przypadku:

a. uzyskania odpowiedzi prawidłowych na poziomie równym lub wyższym niż wymagany próg zaliczenia w przeliczeniu na liczbę pytań wyświetlonych oraz nieprzekroczeniu limitu czasu na wyświetlone pytania w przeliczeniu 1 pytanie /czas na nie przeznaczony – student traci termin lecz nie otrzymuje oceny niedostatecznej,
b. nieuzyskania wymaganej liczby odpowiedzi prawidłowych w przeliczeniu na liczbę pytań wyświetlonych – student otrzymuje ocenę niedostateczną.

iii. Wyświetlenie więcej pytań niż próg zaliczenia, uznaje się za podejście i w przypadku:

a. uzyskania wymaganej liczby odpowiedzi prawidłowych w przeliczeniu na liczbę pytań wyświetlonych – student może zaakceptować ocenę pozytywną lub podejść do testu w innym wyznaczonym terminie,
b. nieuzyskania wymaganej liczby odpowiedzi prawidłowych w przeliczeniu na liczbę pytań wyświetlonych – student otrzymuje ocenę niedostateczną.

5. Studentowi przysługuje jeden pierwszy termin oraz jedna poprawka w systemie sOLAT, a forma drugiej poprawki ustalana jest przez koordynatora zajęć/egzaminu z właściwym Dziekanem.
6. Każde podejście do testu w formie online jest uważane za wykorzystanie terminu.


Regulamin techniczny Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia


Regulamin techniczny CITK

§1Postanowienia ogólne
1.Regulamin techniczny Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia odnosi się do wszystkich egzaminów, zaliczeń i testów w formie elektronicznej organizowanych przez Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia i dotyczy wszystkich osób uczestniczących w egzaminie.
2. Nadrzędnymi i obowiązującymi regulacjami w stosunku do Regulaminu Technicznego CITK, dotyczącymi organizacji i przeprowadzania egzaminów i testów w Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia, są:
a. Regulamin Studiów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – ustanowiony Uchwałą Senatu nr 52/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r.;
b. Regulamin Egzaminów Testowych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – ustanowiony zarządzeniem Rektora nr 91/17 z dnia 31 lipca 2017r.;
c.Procedury egzaminowania elektronicznego na platformie OpenOLAT na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – ustanowione zarządzeniem Rektora nr 90/17 z dnia 31 lipca 2017r.
§2Definicje
Ilekroć w Regulaminie technicznym CITK używane są poniższe słowa, oznaczają one:
Regulamin techniczny – Regulamin Techniczny Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia.
UMP – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
CITK – Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia.
Katedra – Katedra lub Zakład albo inna jednostka organizacyjna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Egzaminator – Kierownik Katedry lub Zakładu lub osoba wyznaczona przez Kierownika Katedry do przeprowadzenia egzaminu, pracownik samodzielny lub osoba posiadająca prawo do przeprowadzania egzaminów nadane przez Radę Wydziału UMP.
Prowadzący egzamin – pracownik CITK lub osoba będąca pracownikiem UMP i upoważniona przez Kierownika CITK do prowadzenia egzaminu i nadzoru nad nim od strony organizacyjno - informatycznej z ramienia CITK.
Koordynator egzaminu CITK / Koordynator CITK - pracownik CITK zajmujący się przygotowaniem i ewaluacją egzaminów przeprowadzanych przez CITK, zajmujący się kompleksową obsługą danego egzaminu i kontaktami z Katedrą organizującą egzamin.
Osoba pilnująca – pracownik UMP, lub jednostki przeprowadzającej egzamin, oddelegowany do uczestnictwa w Egzaminie, upoważniony przez Kierownika jednostki lub Egzaminatora do kontroli Studentów w trakcie trwania egzaminów oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu egzaminu.
Obsługa egzaminu – grupa pracowników UMP w tym Egzaminator, Prowadzący egzamin i Osoby pilnujące.
Pracownik – osoba zatrudniona przez UMP w dowolnej jednostce organizacyjnej.
Student – osoba dopuszczona i podchodząca do Egzaminu w celu sprawdzenia wiedzy objętej jego zakresem.
Grupa egzaminacyjna – grupa studentów przystępujących do egzaminu z tego samego przedmiotu i w trakcie tej samej sesji egzaminacyjnej.
Platforma OLAT – elektroniczna platforma e-learningowa OpenOLAT wykorzystywana przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w celu kształcenia oraz przeprowadzania egzaminów z wykładanych przedmiotów w formie testowej.
Egzamin – proces sprawdzania wiedzy Studentów w formie elektronicznej za pomocą testów na elektronicznej platformie OLAT.
Sesja egzaminacyjna – czas przeprowadzania egzaminu od momentu sprawdzenia obecności do zakończenia przeprowadzania egzaminu.
Infrastruktura informatyczna – zasoby informatyczne, w tym stacje robocze oraz sieć odpowiednio zabezpieczona i skonfigurowana do prawidłowego przebiegu egzaminów elektronicznych na platformie OLAT.
Stanowisko – miejsce oznakowane indywidualnym numerem, wyposażone w krzesło, stół oraz komputer stacjonarny, który jest odpowiednio skonfigurowany i podłączony do infrastruktury informatycznej.
Sala egzaminacyjna lub Sala – sala odpowiednio wyposażona w infrastrukturę informatyczną oraz stanowiska w celu przeprowadzenia egzaminów elektronicznych na Platformie OLAT, mieszcząca się w budynku dydaktycznym przy ul. Parkowej 2 w Poznaniu lub inna odpowiednio przystosowana zgodnie z wymogami przeprowadzania egzaminów drogą elektroniczną.
§3Procedura egzaminacyjna
1. W ustalonym terminie - po spełnieniu wszystkich wymogów zawartych w Regulaminie Egzaminów Testowych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz w Procedurach CITK nr 2, 3 i 4, zawartych w Procedurach egzaminowania elektronicznego na platformie OpenOLAT na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Egzaminator, Prowadzący egzamin, Osoby pilnujące oraz Studenci zgłaszają się do budynku dydaktycznego przy ul. Parkowej 2.
2. Sprawdzenie obecności Studentów odbywa się na podstawie przygotowanych wcześniej list Studentów (na podstawię zapisów na platformie OLAT lub dostarczonych przez Katedrę). Weryfikacja jest przeprowadzana na korytarzu przed salą egzaminacyjną. Przy sprawdzaniu obecności Student musi okazać swoją legitymację studencką lub inny dokument zawierający numer identyfikacyjny Studenta nadany przez Uczelnię oraz zdjęcie.
3. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się weryfikację tożsamości studenta na podstawie innego dokumentu zawierającego imię i nazwisko oraz zdjęcie lub oświadczenia Egzaminatora o tożsamości studenta. Informację o tego typu weryfikacji zapisuje się na liście obecności i musi ona być potwierdzona podpisem Egzaminatora.
4. Po sprawdzeniu obecności Student otrzymuje identyfikator z numerem stanowiska oraz klucz do szafki w szatni na rzeczy osobiste. Od tej chwili Student ma przypisaną szafkę oraz stanowisko i tylko z nich ma prawo korzystać.
5. Student przechodzi do szatni pozostawić swoje rzeczy w szafce. W szczególności pozostawia tam przedmioty wymienione w §6 pkt. 5 Regulaminu technicznego.
6. Student oczekuje wpuszczenia do sali egzaminacyjnej w wydzielonej części korytarza. Nie wolno wchodzić do sali zanim Egzaminator lub Prowadzący egzamin na to nie zezwoli.
7. Podczas wpuszczania do sali egzaminacyjnej Egzaminator, Prowadzący egzamin oraz Osoby pilnujące, kontrolują czy Studenci nie wnoszą do sali zabronionych przedmiotów wymienionych w §6 pkt.5 Regulaminu technicznego. Na wniosek Katedry może zostać dokonane ponowne sprawdzenie tożsamości Studenta.
8. Student zajmuje przydzielone mu stanowisko i czeka na rozpoczęcie egzaminu oraz dalsze polecenia Egzaminatora lub Prowadzącego egzamin. Na stanowisku nie mogą znajdować się przedmioty, które nie są własnością CITK lub Katedry organizującej egzamin oraz wymienione w §6 pkt. 4 i 5 Regulaminu technicznego.
9. Przed rozpoczęciem egzaminu, odczytywane są informacje dotyczące parametrów technicznych testu oraz procedura ewakuacji z sali. Następnie podawana jest instrukcja logowania się do systemu.
10. Student na swoim stanowisku loguje się do platformy OLAT. Zalogowanie się do platformy OLAT jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu technicznego.
11. Student po zalogowaniu wybiera odpowiedni kurs a następnie test egzaminacyjny i poprzez naciśnięcie przycisku „Start” rozpoczyna jego rozwiązywanie.
12. W trakcie trwania egzaminu, nad jego poprawnym przebiegiem czuwają Egzaminator, Prowadzący egzamin oraz Osoby pilnujące czyli Obsługa egzaminu. Studenci są zobowiązani do stosowania się do poleceń wydawanych przez te osoby.
13. Problemy techniczne, zapytania itp. pojawiające się w trakcie trwania egzaminu Student zgłasza przez podniesienie ręki i po podejściu osoby wymienionej w ust.12 przekazuje swoje uwagi. Wszelkie zgłoszenia są odnotowywane przez Prowadzącego egzamin w protokolarzu egzaminu i/lub na kartach zgłaszanych błędów.
14. W trakcie egzaminu (jeżeli jest on dłuższy aniżeli 60 minut) Student ma prawo skorzystać z ubikacji. Chęć skorzystania zgłasza osobie wymienionej w ust.12; opuszcza salę i udaje się do ubikacji w eskorcie tej osoby. W tym samym czasie z toalety może korzystać tylko jedna osoba.
15. Po zakończonej sesji egzaminacyjnej Student opuszcza w ciszy i spokoju Salę egzaminacyjną, tak aby nie przeszkadzać pozostałym osobom w pisaniu egzaminu. W uzasadnionych przypadkach Egzaminator lub Prowadzący egzamin może określić, że salę opuszcza cała grupa dopiero po zakończeniu sesji egzaminacyjnej przez wszystkich Studentów. W takim przypadku Student jest o tym informowany przed rozpoczęciem egzaminu a po zakończeniu swojego egzaminu ma obowiązek zachować ciszę i nie zakłócać porządku. Do czasu wyjścia ma obowiązek zostać przy swoim stanowisku.
16. Po zakończonym egzaminie, Student pozostawia wszystkie wcześniej przygotowane materiały na stanowisku. W żadnym przypadku niedozwolone jest wynoszenie ich z Sali egzaminacyjnej.
17. Po opuszczeniu Sali student udaje się do Szatni, skąd ze swojej szafki zabiera pozostawione w niej rzeczy a identyfikator wraz z kluczem pozostawia w zamku szafki.
18. Po zabraniu rzeczy z Szatni Student opuszcza budynek. Może pozostać na korytarzu do czasu zakończenia sesji egzaminacyjnej pod warunkiem zachowania ciszy i spokoju.
§4Zgłaszanie zastrzeżeń do pytań po zakończonym egzaminie
1. Student uprawniony jest do zgłoszenia, w formie pisemnej, zastrzeżeń do pytań egzaminacyjnych.
2. Student może dokonać zgłoszenia o którym jest mowa w ust.1 poprzez:
a. wypełnienie formularza zgłoszenia zastrzeżenia do pytania bezpośrednio po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, ale przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej, i przekazanie go osobie prowadzącej egzamin;
b. drogą mailową, do godziny 24.00 w dniu w którym odbywa się egzamin, poprzez przesłanie wiadomości ze swojej skrzynki studenckiej, na adres elearning@ump.edu.pl.
3. Zgłoszenie o którym mowa w ust.1 musi zawierać:
a. nazwę przedmiotu z którego był egzamin wraz z jego datą;
b. numer indeksu oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej;
c. treść lub opis pytania, którego zgłoszenie dotyczy, ewentualnie także numer pytania;
d. opis zgłaszanego zastrzeżenia.
4. Zgłoszenia, o których mowa w ust.2 lit.b, przesłane z prywatnych skrzynek pocztowych pozostają bez rozpatrzenia i nie są uwzględniane.
§5Procedura rozpatrywania zgłoszonych zastrzeżeń do pytań
1. Prowadzący egzamin, po otrzymaniu od Studenta zgłoszenia zastrzeżenia w trybie określonym w §4 pkt.2 lit. a, wykonuje kserokopię zgłoszenia i dołącza ją do dokumentacji egzaminacyjnej CITK. Oryginał zgłoszenia natomiast przekazuje, wraz z wynikami egzaminu, Egzaminatorowi celem jego rozpatrzenia.
2. Zgłoszenia zastrzeżeń przesłane w trybie określonym w §4 pkt.2 lit. b, prowadzący egzamin lub koordynator egzaminu CITK, przekazuje Egzaminatorowi drogą mailową na jego skrzynkę pracowniczą, najpóźniej na następny dzień roboczy po dniu zakończenia egzaminu.
3. Egzaminator rozpatruje zastrzeżenia najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od momentu ich otrzymania i pisemnie informuje o swojej decyzji koordynatora egzaminu CITK.
4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia zastrzeżenia, o którym mowa w §4 pkt.1, punktacja może ulec zmianie z uwzględnieniem poniższych zasad:
a. pytanie anulowane – każdy ze zdających otrzymuje 0 pkt. za anulowane pytanie, całkowita liczba pytań ulega zmniejszeniu o liczbę pytań anulowanych, z zastrzeżeniem, że próg procentowy egzaminu pozostaje bez zmian;
b. uznana dodatkowa prawidłowa odpowiedź – studenci, którzy udzielili odpowiedzi poprawnej, jednak nie zaznaczonej pierwotnie w kluczu, otrzymują dodatkowy punkt.
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zastrzeżenia, koordynator CITK, dokonuje ponownego przeliczenia wyników egzaminu, z uwzględnieniem zapisów w pkt.4., w przeciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania decyzji Egzaminatora o której mowa jest w pkt.3. Z przeliczenia koordynator CITK sporządza protokół wyników, który niezwłocznie przekazuje Egzaminatorowi w formie pisemnej.
6. Koordynator egzaminu CITK kopię decyzji, o której mowa w pkt.3, oraz kopię protokołu wyników po przeliczeniu dołącza do dokumentacji egzaminacyjnej CITK danego egzaminu.
7. CITK umieszcza na platformie SOLAT informację o ilości zgłoszonych zastrzeżeń do egzaminu wraz z ilością zastrzeżeń uznanych. Dostęp do tych informacji ograniczony jest wyłącznie do Studentów kierunku i roku, dla którego egzamin był organizowany.
8. CITK nie udziela informacji Studentom o uzasadnieniu decyzji Egzaminatora. Na podstawie §14 ust. 3 Regulamin Egzaminów Testowych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, osoba zgłaszająca zastrzeżenie może zapoznać się z takim uzasadnieniem bezpośrednio u Egzaminatora.
§6Zakazy i nakazy
1. Zabrania się Studentom oraz osobom nieupoważnionym ingerencji w system informatyczny. W szczególności zabrania się dokonywania modyfikacji systemu, elementów systemu oraz zainstalowanego oprogramowania na komputerach, w tym także instalacji nieautoryzowanego oprogramowania.
2. Zabrania się podłączania urządzeń w tym także nośników danych do komputerów znajdujących się na stanowiskach oraz korzystania z ich napędów optycznych.
3. Zabrania się spisywania, odpisywania, nagrywania i rejestrowania w inny sposób pytań zawartych w testach egzaminacyjnych.
4. Na sali egzaminacyjnej obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia, przechowywania i spożywania posiłków oraz napoi przez Studenta, z wyłączeniem wody, którą Student musi w wyznaczonym, przez prowadzącego egzamin, miejscu. W trakcie egzaminu Student może, po zgłoszeniu osobie wymienionej w §3 ust.12 chęci skorzystania z wody, podejść do miejsca w którym została ona pozostawiona.
5. Studentowi do sali egzaminacyjnej zabrania się wnosić:
a. ubrań wierzchnich w tym, kurtek, płaszczy, pledów, nakryć głowy, itp.;
b. wszelkich urządzeń elektronicznych w szczególności rejestratorów obrazu i dźwięku, notesów elektronicznych, telefonów komórkowych, urządzeń transmisyjnych, komputerów, mikrokomputerów, nośników danych, radioodtwarzaczy, odtwarzaczy mp3, mp4, itp. urządzeń;
c. zegarków elektronicznych i analogowych;
d. toreb, torebek, plecaków i innego bagażu;
e. książek, pomocy naukowych, notatek oraz zeszytów, brulionów, kartek wraz z przyborami piśmiennymi;
f. innych przedmiotów określonych przez Prowadzących egzamin.
Przedmioty wymienione w pkt. a – g Student ma obowiązek zostawić w przydzielonej mu szafce w szatni. W przypadku wniesienia ich do sali egzaminacyjnej i/lub posługiwania się nimi w trakcie egzaminu zostają one zatrzymane przez przeprowadzających egzamin do zakończenia egzaminu. Egzaminator może także podjąć decyzję o zakończeniu sesji egzaminacyjnej z oceną niedostateczną i/lub zastosowaniu procedur dyscyplinarnych, określonych w §34 pkt.8 lit. a i b Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
6. Zabrania się Studentom samowolnego opuszczania stanowiska egzaminacyjnego w trakcie trwania egzaminu. W szczególności chodzenia po sali, podchodzenia do innych stanowisk, zakłócania porządku.
7. Zabrania się wynoszenia z Sali notatników egzaminacyjnych i dodatkowych materiałów, które były przygotowane dla Studenta na stanowisku przed egzaminem.
8. Zabrania się Studentom komunikowania się między sobą, przekazywania informacji oraz używania niedozwolonych pomocy naukowych i urządzeń, w szczególności wymienionych w §6 pkt. 5 Regulaminu technicznego, w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej w sali egzaminacyjnej. W przypadku porozumiewania się i/lub korzystania lub posiadania takich urządzeń przy sobie Egzaminator ma prawo zakończyć test Studentowi i zastosować procedury dyscyplinarne określone w §34 pkt.8 lit. a i b Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
§7Prawa i obowiązki osób przeprowadzających egzamin
1. Egzaminator – ma obowiązek merytorycznego przygotowania egzaminu i jego prawidłowego przeprowadzenia w całości. Podejmuje wiążące decyzje dotyczące wszystkich aspektów egzaminu. Jest najważniejszym decydentem. W szczególnych wypadkach decyduje o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia Studenta do egzaminu a także o zakończeniu przed czasem egzaminu z oceną niedostateczną dla Studenta, który korzystał z niedozwolonych pomocy lub komunikował się zgodnie z §6 pkt.8 niniejszego regulaminu.
2. Prowadzący egzamin – ma obowiązek nadzoru nad prawidłowym przeprowadzeniem egzaminu w zakresie techniczno-informatycznej obsługi systemu OLAT oraz infrastruktury informatycznej. Pilnuje, aby egzamin odbył się zgodnie z obowiązującym Regulaminem oraz innymi przepisami. Wyznacza miejsca w sali osobom pilnującym.
3. Osoba pilnująca – ma obowiązek pilnowania prawidłowego przebiegu egzaminu, pilnowania Studentów w trakcie sesji egzaminacyjnej, nadzorowanie ich ruchu na terenie sali, szatni i w korytarzach. Przyjmowanie uwag i zgłoszeń od Studentów oraz podejmowanie działań w kierunku ich rozwiązania. Wykonywania poleceń Egzaminatora i Prowadzącego egzamin.
4. Szczegółowe zakresy obowiązków wszystkich uczestników egzaminu zawarte są w Procedurze CITK 3 – Zasady przeprowadzania egzaminu/zaliczenia testowego z wykorzystaniem platformy OpenOLAT.
§8Prawa i obowiązki Studenta
1. Student ma prawo do rzetelnego i obiektywnego sprawdzenia stanu swojej wiedzy w trakcie Egzaminu.
2. Student ma prawo zgłosić wszelkie uwagi do toku przeprowadzenia egzaminu w trakcie przeprowadzania egzaminu lub niezwłocznie po jego zakończeniu.
3. Student ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania infrastruktury informatycznej w trakcie trwania egzaminu. Zgłoszone w późniejszym terminie nie będą uwzględnione. Przede wszystkim niezwłocznie należy informować osoby prowadzące egzamin o wszelkich awariach sprzętu.
4. Do sali egzaminacyjnej Student ma prawo zabrać ze sobą okulary korekcyjne (jeśli ma wadę wzroku) bez opakowania, zatyczki do uszu (oryginalnie zapakowane) oraz środki higieny osobistej (oryginalnie zapakowane). Przedmioty te należy ułożyć w widocznym miejscu na Stanowisku. Wnoszenie innych przedmiotów jest surowo zabronione, w szczególności wymienionych w §6 pkt. 5 Regulaminu technicznego.
5. Studentowi, który ma problemy zdrowotne lub określoną niepełnosprawność, przysługuje prawo do pisania testu w formie pisemnej. Chęć skorzystania z takiej formy należy zgłosić na tydzień przed egzaminem do CITK oraz do Katedry organizującej Egzamin wraz z dokumentami potwierdzającymi stan zdrowia.
6. Do sali egzaminacyjnej Student ma obowiązek zabrać ze sobą legitymację studencką, która musi być umieszczona w widocznym miejscu na stanowisku.
7. W trakcie trwania sesji egzaminacyjnej Student ma obowiązek zachowywać się spokojnie i cicho oraz wykonywać polecenia osób prowadzących egzamin.
8. Student jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu i regulacji z niego wynikających.
§9Postanowienia i uwagi końcowe
1. Sala egzaminacyjna podlega stałemu monitoringowi za pośrednictwem kamer. W czasie trwania egzaminu osoby prowadzące mogą korzystać z podglądu na salę. Przekazywany obraz jest rejestrowany i w razie potrzeby może zostać odtworzony w celu weryfikacji zgłaszanych uwag jak i wyjaśnienia zaistniałych w trakcie trwania egzaminu sytuacji spornych. W razie potrzeby wszelkie zdarzenia zapisane przez system monitoringu mogą zostać zabezpieczone na oddzielnym nośniku danych w celu późniejszego odtworzenia.
2. W przypadku awarii sprzętu komputerowego po zgłoszeniu przez Studenta, usterka jest niezwłocznie usuwana, a jeśli awaria jest poważniejsza, Student zmienia stanowisko na wskazane przez Prowadzącego egzamin.
3. W trakcie Egzaminu mają zastosowanie także regulacje wynikające z innych regulaminów obowiązujących na UMP, w szczególności Regulamin Studiów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Regulamin Egzaminów Testowych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Procedury egzaminowania elektronicznego na platformie OpenOLAT na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Egzaminator.
5. Student ma prawo do odwołania się od decyzji, o której mowa w ust.4 do właściwego Dziekana, za pośrednictwem Egzaminatora.
§10Załącznik nr 1 do Regulaminu technicznego egzaminów przeprowadzanych przez Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia.
Witam Państwa na egzaminie z …………..…………………………..………………… w formie elektronicznej.

Test trwa ………..… minut. Składa się z ……………. pytań. Próg zaliczenia wynosi ……… % czyli …….. pkt.

Składa się z pytań – jednokrotnego wyboru / wielokrotnego wyboru / prawda-fałsz/ z luką.

Pytania jednokrotnego wyboru mają oznaczenie kółka przy odpowiedzi, wielokrotnego – kwadraty. Pytania prawda – fałsz dwa kółka i przy każdej odpowiedzi muszą Państwo zaznaczyć plus lub minus, pytania z luką wymagają uzupełnienia poprzez wpisanie tekstu.

Do pytań mogą Państwo wracać wielokrotnie. Odpowiedzi natomiast mogą Państwo zapisać ……….-krotnie. Po tej ilości pytanie zostanie zamknięte i nie będzie możliwości powrotu do niego. Proszę zwrócić uwagę, że nie wybranie żadnej odpowiedzi i naciśnięcie przycisku „zapisz odpowiedź” również traktowane jest przez system jako udzielenie odpowiedzi.

Istnieje możliwość oznaczenia pytania w celu późniejszego powrotu do niego. Należy wówczas kliknąć w chorągiewkę przy jego numerze.
Zaznaczenie pytania chorągiewką nie ma żadnego wpływu na wynik testu.

Pytania w teście zaczynają się od numeru 1.1.


Informacja o postępowaniu na wypadek ewakuacji – sala duża.

Po ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój. Proszę zabrać swoje rzeczy położone na stanowisku i czekać na polecenia osób kierujących ewakuacją.
Osoby kierujące ewakuacją będą wskazywać po kolei rzędy, które maja opuszczać salę. Ewakuację należy prowadzić wyłącznie wyznaczonymi za pomocą zielonych znaków (piktogramów) drogami (korytarzami). Po opuszczeniu budynku należy udać się do wyznaczonego zieloną tablicą Miejsca Zbiórki po Ewakuacji i tam pozostać. Nie wolno samodzielnie opuszczać terenu Uniwersytetu i oddalać się od budynku bez wyraźnej zgody osób prowadzących ewakuację.
Osoby zajmujące stanowiska do numeru 45 oraz 91 do 96 i 111 do 114 - opuszczają salę głównym wejściem i następnie wychodzą z budynku głównym wejściem. Wyznaczone miejsce zbiórki po ewakuacji jest przy parkingu od strony ul. Parkowej.
Osoby z pozostałych stanowisk wychodzą z sali tylnym wyjściem, i przechodząc korytarzem na wprost, opuszczają budynek wyjściem ewakuacyjnym z tyłu budynku. Wyznaczone miejsce zbiórki po ewakuacji jest na parkingu z tyłu budynku.


Informacja o postępowaniu na wypadek ewakuacji – sala mała.

Po ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój. Proszę zabrać swoje rzeczy położone na stanowisku i czekać na polecenia osób kierujących ewakuacją.
Osoby kierujące ewakuacją będą wskazywać po kolei sekcje, które maja opuszczać salę. Ewakuację należy prowadzić wyłącznie wyznaczonymi za pomocą zielonych znaków (piktogramów) drogami (korytarzami). Po opuszczeniu budynku należy udać się do wyznaczonego zieloną tablicą Miejsca Zbiórki po Ewakuacji i tam pozostać.. Nie wolno samodzielnie opuszczać terenu Uniwersytetu i oddalać się od budynku bez wyraźnej zgody osób prowadzących ewakuację.
Wszystkie osoby opuszczają salę głównym wejściem i następnie wychodzą z budynku głównym wejściem. Wyznaczone miejsce zbiórki po ewakuacji jest przy parkingu od strony ul. Parkowej.